Türkçe | English |  

Teklif
İsteyiniz
 
GÜNCEL HABERLER
TMS'lere İlişkin Değişiklik Tebliğleri
Söz konusu Tebliğler, 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. İsteyen işletmeler bu değişiklikleri dipnotlarında açıklamak kaydıyla 1/1/2013 tarihinden önce başlayan raporlama dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabileceklerdir.
Pay Alım Tebliği Taslağı'na İlişkin Basın Duyurusu
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile halka açık ortaklıkların yönetim kontrolünün ele geçirilmesi amacıyla bir kontrol pazarı oluşturulabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, halka açık ortaklıklarda kontrol etme çaba ve mücadelelerinin önünün açılması hedeflenmiştir.
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Takas Yönetme
E - B Ü L T E N
 
 
Pay Alım Tebliği Taslağı'na İlişkin Basın Duyurusu

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile halka açık ortaklıkların yönetim kontrolünün ele geçirilmesi amacıyla bir kontrol pazarı oluşturulabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, halka açık ortaklıklarda kontrol etme çaba ve mücadelelerinin önünün açılması hedeflenmiştir.

Kanun’da halka açık ortaklıkların yönetim kontrolünün ele geçirilmesi süreci, ortaklığın borsa kotundan çıkarılması ve azınlıkta kalan ortakların ortaklıktan çıkarılması veya azınlıkların satma hakkına kadar uzanan kapsamlı bir süreç olarak ele alınmıştır. Bu amaçla, söz konusu kapsamlı süreçte pay alım teklifi verilmesinin usul ve esasları pay sahiplerinin korunmasına yönelik önlemleri de içerecek şekilde finansal piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak Avrupa Birliği’nin 21.04.2004 tarih ve 2004/25/EC sayılı “Pay Alım Teklifleri Direktifi” ile uyumlu olarak belirlenmiştir. Konuya ilişkin Taslak Kurulumuz internet sitesinde yayımlanmıştır.

Taslakta mevcut pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerden farklı/ek olarak;

1. Zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreler yeniden belirlenmiştir. 

2. Pay alım teklifinin durdurulması ve yasaklanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir. 

3. Payları bir teklifin konusunu oluşturan halka açık ortaklığın, yönetim kurulunun pay alım teklifinin karşılıksız kalması sonucunu doğurabilecek işlemleri düzenlenmiştir 

4. Pay alım teklifinde değişiklik yapılması ve rekabetçi teklife ilişkin esaslar belirlenmiştir. 

5. Pay alım teklifi zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde uygulanacak tedbir ve idari yaptırım süreçleri düzenlenmiştir. 
 
İlgili taraflar söz konusu Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 23.08.2013 tarihine kadar 
ofdpayalim@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler

‹‹ Geri Dön
 
ADALYA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.
ANTALYA 2012 - HER HAKKI SAKLIDIR
info@adalyadenetim.com